Erguvan Anaokulu Erken Kay1t F1rsat1 0leti_im: 0216 327 07 47

 

Kurumsal
Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Hakk1nda Detayl1 Bilgilere Buradan Ula_abilirsiniz
Örnek Yemek Listesi
Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu ^ubat Ay1 Yemek Listesine Buradan Ula_abilirsiniz
Eitim Sistemi
Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Eitim Sistemi Hakk1nda Detayl1 Bilgilere Buradan Ula_abilirsiniz

5 Gün 0ngilizce

Native Öretmenimizden Haftan1n be_ günü ingilizce eitimi erguvan anaokulunda...Çocuklar için 0-6 ya_ aras1 dönem yabanc1 dil örenme aç1s1ndan hayati öneme sahiptir.  6 ya_1na kadar çocuklar1n  beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve  dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Özellikle  öncesi dönem yabanc1 bir dilin  telaffuzunu ve tonlamas1n1, en rahat ve mükemmel bir _ekilde örenebilecekleri dönemdir.

Yabanc1 Dil Eitimi Nas1l Veriliyor ?

0ngilizce program1m1z, Çocuklar1m1z1n ya_ grubu seviyelerine göre düzenlenmektedir. Program1m1z çocuklar1m1z1n basit, günlük hayata aktar1labilen kelime gruplar1n1 elenirken öreten bir sistemden olu_maktad1r. Ders içeriimiz fla_ kartlar,eitim seti ve keyifle 0ngilizceyi örenebilecei oyunlarla destekleniyor.
0leriki dönemlerde 0ngilizce örenmeye kar_1 ön yarg1 ta_1madan, çekinmeden, bu dilleri severek hayatlar1na devam etmeleri birinci amac1m1zd1r.

kid_playing

Oyun Temelli Örenme

Eitim sistemi olarak farkl1l11 ve yarat1c11 destekleyen, çocuklar1n toprakla bulu_mas1n1 salayan, üretimi güçlendiren,manevi deerleri ön plana ç1karan, sanat, müzik, bahçecilik gibi alanlar1 ön plana ç1karan, sosyal geli_imi destekleyen ,bili_sel, psikomotor ve zihinsel geli_imlerini elenceli yollarla aktarmay1 hedefliyoruz.


Bran_ Dersleri

0ngilizce

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu 0ngilizce Devam1

Satranç

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Satranç Devam1

Çocuk Yogas1

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Çocuk Yogas1 Devam1

0spanyolca

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu 0spanyolca Devam1

Modern Dans / Bale

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Modern Dans / Bale Devam1

Jimnastik

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Jimnastik Devam1

Yarat1c1 Drama

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Yarat1c1 Drama Devam1

Müzik & Orff

Özel Ko_uyolu Erguvan Anaokulu Müzik & Orff Devam1