Eitim Sistemi

pic_typorgaphy

Eitim sistemi olarak  farkl1l11 ve yarat1c11 destekleyen, çocuklar1n toprakla bulu_mas1n1 salayan, üretimi güçlendiren,manevi deerleri ön plana ç1karan, sanat, müzik, bahçecilik gibi alanlar1 ön plana ç1karan, sosyal geli_imi destekleyen  Oyun temelli örenme yakla_1m1n1 kullanarak, çocuklar1m1z1n bili_sel, psikomotor ve zihinsel geli_imlerini elenceli yollarla aktarmay1 hedefliyoruz.
0ST0YORUZ K0;
’Çocuklar1m1z ba1ms1z bir _ekilde toplum içerisinde aktif birer birey olarak var olsunlar.
’Günümüz teknoloji ortam1ndan bireysel olarak odakland11 oyun ortam1ndan çocuklar1m1z1 uzakla_t1rarak s1n1f ve orman etkinlikleriyle sosyal arkada_lar1yla bir _eyler üretmenin keyfine vars1nlar.
’Çocuklar1m1z1n birbirleriyle rekabet yerine birbirlerine sayg1 duyarak ve yard1mla_arak toplumun bir parças1 olduunu hissetsinler.
’Çocuklar1m1z teoriyi pratie döksünler.
’Çocuklar1m1z1n içlerinde var olan potansiyeli aç1a ç1karabilmeleri için s1n1f ortam1nda çocuklar1m1za sorumluluk vererek, ki_isel özgüveni olu_tursunlar.
’Her _eyden önce çocuklar1m1z1n kendilerini  akademik birer sistem parças1 içine çekilmi_ ve ba_ar1 h1rs1yla mücadele eden, yar1_maya sokulan birer bireyler deil de, çocukluklar1n sevgiyle, sayg1yla ve rekabetten uzak kahkalar1n yükseldii, yapt11 faaliyetlerle haz duygusu ön plana ç1kan bir ortamda birer birey olarak var olsunlar.