Hakk1m1zda

pic_typorgaphy

    550 m2 lik bir kullan1m alan1na sahip olan okulumuzda;4 s1n1f, 1 oyun odas1, 1 uyku odas1, 1 yemekhane ve 100 m2 lik kiraz ve defne aaçlar1 aras1nda bir oyun bahçesi bulunmaktad1r.Tüm s1n1flar1m1z gün 1_11ndan maksimum düzeyde yararlanmaktad1r.Okulumuzda güvenlik kamera sistemiyle salanmaktad1r.Ayr1ca s1n1flar1m1z temiz,geni_ ve feraht1r.
   ’Eitim çocuu sevmekle ba_lar.’ Felsefesiyle bir Türkiye efsanesi olan Köy Enstitüleri eitim sistemiyle ve çocuklar1n günlük ya_amda teoriyi pratie elenceli bir biçimde dökmelerini salayan Waldorf Eitim sistemiyle yola ç1kt1k. Amac1m1z çocuklar1m1z1n kalbine dokunarak, gözlerindeki par1lt1y1 hissetmek. Bunun için de çocuklar1m1z1n mutlu olabilecekleri ve kendilerini rahatça özgür bir ortamda ifade edebilecekleri, topraa, ye_ile,doaya dokunabilecekleri ve hissedebilecekleri bir eitim yakla_1m1 hedeflenmektedir.Bir çocuk deil bir gelecek in_a etmek için hemen her alanda fikir sahibi olan ve deneyim edinebilen bir eitim ortam1 olu_turulmaktad1r.
   Uzman ve nitelikli öretmen kadromuzla çocuklar1m1za elenirken örenebilecei, örenirken de günlük hayata aktarabilecei bir ortam sunmaktay1z.
   Bilim, sanat, kültür ve sosyal alan1nda ba_ar1l1, mutlu ve çada_ bir gelecek in_a etmek için çocuklar1m1zla, ailemizle,  psikoloumuzla el ele vererek ortak bir çaba olu_turuyoruz.