Kurucumuz

Kurucumuz Zuhal Polat 1987 y1l1nda Hatay’da dodu.2006 y1l1nda Süleyman Demirel Üniversitesinde 0ki y1l Felsefe eitiminden sonra, 2008 y1l1nda Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eitim Fakültesi S1n1f öretmenlii bölümünü kazanarak, 2012 y1l1nda bu bölümden mezun olmu_tur. Lisans eitimi  esnas1nda okulöncesi birçok gönüllü projelerde yer ald1.  Ve baz1 projeleri geli_tirerek sosyal sorumluluk projesi ad1 alt1nda projeyi yönetti.2012 y1l1nda Özel eitim ve Rehabilitasyon merkezinde i_e ba_lad1 ve alt1 y1l boyunca Özel Eitimde görev yapt1. Bu süre boyunca okul öncesi çocuklar1 gözlemleyerek, onlarla birlikte yürüttüü faaliyetlerde çocuklar1n yanl1_ yönlendirmelerle yanl1_ yerlere geldiini gözlemlemi_tir.  Ve okul öncesinde bir bo_luun var  olduunu fark ederek okul öncesi alan1na yönelmi_tir. Ve ‘Her çocuk özeldir’ anlay1_la yola ç1kt1.