Misyonumuz

Çada_, kendine ve çevresine sayg1l1,kendini bilen,empati kurabilen,manevi deerleri önemseyen va ya_atan, ho_görülü,insan sevgisini benimseyen bireyler yeti_tirmek,
Çocuklar1n haz1rlanacak projelerde  yaparak, ya_ayarak ve deneyimleyerek projeye gönülden destek vermeleri,
Örenmeye merakl1, ke_feden,üretken,kendi kararlar1n1 özgür bir ortamda çekinmeden ifade edebilen ortamlar haz1rlamak,
Çocuun bilgi edinmede zihinsel ve fiziksel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile ileti_imini desteklemek
Velilerin eitsel etkinliklerdeki kat1l1m1n1 destekleyerek çocuun ev ya_ant1s1 ile çocuk-aile etkile_imini salamak
Öretmenlerin çocuklara yönelik yürütecei etkinliklerde çocuklar1n keyifli zaman geçirebilecekleri bir okul ortam1 salamak.