Vizyonumuz

Çocuklar1n ilgi,istek ve ihtiyaçlar1 dorultusunda,geli_im düzeyleri dikkate al1narak haz1rlanan eitim program1nda bilim, sanat, kültür ve sosyal alan1ndaki etkinlikleri ön plana ç1karan,çocuklar1n hayal gücünü destekleyen,gelecee kararl1 adamlar atabilen,kendi ayaklar1 üzerine salam basabilen aktif ve sosyal bireyler yeti_tirmek.